Φορολογικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού

Βασιζόμενοι στα έμπειρα στελέχη μας παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και σε συνεργασία με το δίκτυο της VNT Auditing, παρέχουμε συμβουλές σε διεθνή φορολογικά και άλλα θέματα.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές είναι:
  • Προετοιμασία για διενέργεια φορολογικών ελέγχων, που αποσκοπούν στον προσδιορισμό τυχόν φορολογικών θεμάτων και υποβολή προτάσεων, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Φορολογική υποστήριξη σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων
  • Ενδικοφανής Προσφυγή
  • Φορολογικές Υπηρεσίες για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
  • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.
  • Έλεγχος δηλώσεων: Φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
  • Συμβουλές επί θεμάτων συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας του εισοδήματος.