Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, που στελεχώνουν την VNT Auditing sa, διαθέτουν μακροχρόνια προϋπηρεσία στις μεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες. Για αυτό το λόγο, οι παρεχόμενες ελεγκτικές και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες είναι βασισμένες σε προηγμένες μεθοδολογίες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών.

Με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε πελάτη

Η ελεγκτική μας προσέγγιση, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη νομοθεσία στην Ελλάδα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η μέθοδος που εφαρμόζουμε, εστιάζει την προσοχή μας στην κατανόηση των δραστηριοτήτων των πελατών και στη μελέτη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών τους, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και η διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος για μας, δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά μία σε βάθος προσπάθεια γνώσης της επιχείρησης, ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε στις κατάλληλες υποδείξεις, με τελικό στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξή της.

Κατηγορίες ελέγχων:
  • Έλεγχοι Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
  • Έλεγχοι Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
  • Επισκοπήσεις Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
  • Συναφείς Υπηρεσίες (Προσυμφωνημένες Διαδικασίες)
  • Οικονομικοί Έλεγχοι για Εισαγωγή Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Διαχειριστικοί Έλεγχοι
  • Έλεγχοι Ειδικών Αντικειμένων
  • Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης: Από τη χρήση 2011 και μετά, η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι οι εταιρίες που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές υπόκεινται και σε φορολογικό έλεγχο από αυτούς.