Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στα πλαίσια της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) στην χώρα μας, παρέχουμε ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση του προσωπικού τους και παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων και αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δίνοντάς τους την ευκαιρία μιας ομαλής και ασφαλούς μετάβασης στη νέα κατάσταση.